Право

Спеціальність 081 «Право»

Галузь знань 08 Право

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр з права

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової загальної середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) 

Форма навчання

Денна  

Термін навчання

 • на базі 9-х класів – 3 роки 10 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 2 роки 10 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік 10 місяців 

Вступні випробування  -  українська мова (тестування), 

            - історія України (тестування);

Актуальність: Спеціальність «Право» дозволяє здобути професію, а отже, роботу, яка, в свою чергу, дасть можливість більш усвідомлено обрати наступну спеціальність і продовжити подальше навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». При підготовці майбутніх юристів Коледж МНТУ враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського.

Якісну професійну підготовку за напрямом «Право»  у ВТЕК КНТЕУ забезпечують висококваліфіковані викладачі-кандидати наук.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з права це:

 • захоплююча та високооплачувана робота;
 • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу закладів правової галузі;
 • знання законодавства та специфіки обслуговування різних груп клієнтів;
 • ефективне здійснення правової діяльності у різних сферах суспільного життя;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з права – це сучасна всебічно розвинена ділова особистість

Він повинен знати:

1. Особливості державно-правового розвитку України на різних історичних етапах.

2. Систему права, структуру та види юридичних норм.

3. Документацію, у тому числі юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства.

4. Нормативно-правові акти щодо організації та діяльності правоохоронних і судових органів та застосовувати їх на практиці.

Повинен уміти:

 • визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-правових актів.
 • визначати соціальну сутність, функції, форму держави, структуру її апарату;
 • працювати з правовими документами;
 • орієнтуватися у фінансовій системі держави, системі нормативно-правових актів, що регулюють фінансові правовідносини.

 

Спеціальні дисципліни, які ививчають студенти:

 • Конституційне право України та зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Цивільне право в т.ч. курсова робота
 • Цивільний процес
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Господарське право та судочинство в господарських судах
 • Екологічне право

 

Працевлаштування фахівців з права

Випускники коледжу можуть працювати на підприємствах, в організаціях та держустановах, що здійснюють діяльність у сфері права: юридичні агенції, інформаційно-правові центри, податкові служби, судові органи тощо).

Посади, які можуть обіймати фахівці з права:

 • Судові секретарі, виконавці та розпорядники, відповідальний секретар колегії судової, офісний службовець (недержавні установи юриспруденції);
 • Організатори діловодства (система судочинства та державні установи);
 • Організатор з персоналу, інспектор з кадрів;
 • Помічник керівника установи виконання покарань, референт, помічник адвоката або нотаріуса, або юриста;
 • Державний податковий інспектор.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Право», а саме: у Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті.