Харчові технології

  Вінницький ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ     КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, vtet@mail.vinnica.ua

      СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

Передумови

Денна форма:

  • на основі базової загальної середньої освіти  (база 9  класів)
  • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
  • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Заочна форма:

  • на базі ОКР «Кваліфікований робітник»

Форма навчання

Денна та заочна форми навчання

Термін навчання

Денна форма:

  • на базі 9-х класів – 3 роки 5 місяців
  • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 2 роки 5 місяців
  • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік 5 місяців

Заочна форма:

  • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (скорочена форма) – 1 рік 10 місяців
Вступні випробування  

Денна форма:

  • українська мова (тестування), 
  • математика (тестування);

Заочна форма:

  • українська мова (тестування), 
  • фахові дисципліни (тестування)

Актуальність професії

Розвиток харчової промисловості та ресторанного бізнесу в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосуванням економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким діапазоном знань у галузі ресторанного господарства. Зокрема, фахівців, які здатні генерувати нові унікальні ідеї приготування та презентації страв і реалізувати їх у закладах ресторанного господарства.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій це:

  • цікава та різноманітна робота;
  • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу закладів ресторанного господарства;
  • творчий підхід до приготування та презентації кулінарної продукції;
  • можливість розробляти авторські фірмові страви;
  • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з харчових технологій – це всебічно розвинена особистість.

Він повинен знати:

  • особливості ресторанного господарства, його задачі та перспективи розвитку;
  • основи підприємництва та управлінської діяльності, економіку підприємств різних типів;
  • новітні напрямки технології виробництва кулінарної продукції;
  • організацію виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства;
  • сучасне устаткування підприємств харчування;
  • основи стандартизації, контроль якості продукції та правила виробничої санітарії.

Повинен вміти:

  • проявляти самостійність, принциповість та творчий підхід до роботи;
  • готувати та презентувати кулінарну продукцію;
  • організовувати виробництво кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства;
  • аналізувати проблеми та прогнозувати результат;
  • приймати рішення в умовах сучасного виробництва.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

  • Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
  • Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
  • Технологія виробництва кулінарної продукції
  • Технологія борошняних кондитерських виробів
  • Етнічні кухні
  • Процеси та апарати харчових виробництв
  • Санітарія та гігієна
  • Основи стандартизації, контролю якості харчової продукції
  • Основи підприємницької та управлінської діяльності
  • Устаткування закладів ресторанного господарства та основи електротехніки
  • Технічне креслення
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням

Працевлаштування фахівців з харчових технологій

Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах:

  • Кафе, бар, ресторан, їдальня;
  • Їдальня при дошкільному навчальному закладі;
  • Кулінарні цеха торговельної мережі.

Посади, які можуть займати фахівці з харчових технологій:

  • Технік-технолог з виробництва харчової продукції;
  • Офіціант;
  • Метрдотель;
  • Кухар;
  • Виробник харчових напівфабрикатів;
  • Кухар дитячого харчування.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Харчові технології», в першу чергу в Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Більш детальна інформація про спеціальність

ДолученняРозмір
Файл Харчові технології12.21 МБ
Іконка PDF Харчові технології594.12 КБ
Іконка PDF food_processing_engl_8.pdf667.86 КБ